gratulate


grat·u·late

verb \ˈgra-chə-ˌlāt\

Definition of GRATULATE

transitive verb
archaic
grat·u·la·tion \ˌgra-chə-ˈlā-shən\ noun
grat·u·la·to·ry \ˈgra-chə-lə-ˌtr-ē\ adjective

Origin of GRATULATE

Latin gratulatus, past participle of gratulari — more at congratulate
First Known Use: 1566

Rhymes with GRATULATE

abdicate, abnegate, abrogate, acclimate, acerbate, acetate, activate, actuate, acylate, adsorbate, advocate, adulate, adumbrate, aggravate, aggregate, agitate, allocate, altercate, ambulate, amputate, animate, annotate, annulate, antedate, antiquate, apartheid, apostate, approbate, arbitrate, arcuate, arrogate, aspirate, auscultate, automate, aviate, bantamweight, Bering Strait, bifurcate, billingsgate, bipinnate, boilerplate, bombinate, brachiate, buffer state, cabinmate, cachinnate, calculate, calibrate, caliphate, candidate, cannulate, cantillate, capitate, captivate, carbonate, carbon-date, carinate, carload rate, castigate, catenate, cavitate, celebrate, cerebrate, chlorinate, circinate, circulate, city-state, client state, cogitate, colligate, collimate, collocate, commentate, commutate, compensate, complicate, concentrate, condensate, confiscate, conglobate, conjugate, consecrate, constellate, consternate, constipate, consummate, contemplate, copperplate, copulate, coronate, correlate, corrugate, coruscate, counterweight, crepitate, criminate, cruciate, cucullate, culminate, cultivate, cumulate, cuneate, cupulate, cuspidate, cyclamate, Davis Strait, deaerate, decimate, decollate, decorate, decussate, defalcate, defecate, deflagrate, dehydrate, delegate, demarcate, demonstrate, denigrate, Denmark Strait, depilate, deviate, deprecate, depredate, derivate, derogate, desecrate, desiccate, designate, desolate, desquamate, detonate, devastate, deviate, digitate, diplomate, discarnate, dislocate, dissertate, dissipate, distillate, divagate, dominate, double date, edentate, educate, elevate, elongate, eluate, emanate, emigrate, emirate, emulate, enervate, ephorate, escalate, estimate, estivate, excavate, exchange rate, exculpate, execrate, expiate, explicate, expurgate, exsiccate, extirpate, extricate, exudate, fabricate, fascinate, fashion plate, featherweight, fecundate, federate, fenestrate, festinate, fibrillate, first estate, flagellate, flocculate, fluctuate, fluoridate, foliate, formulate, fornicate, fourth estate, fractionate, fragmentate, fulminate, fumigate, fustigate, geminate, generate, germinate, glaciate, Golden Gate, graduate, granulate, gravitate, heavyweight, hebetate, herniate, hesitate, hibernate, Hudson Strait, hundredweight, hyphenate, ideate, imamate, imbricate, imitate, immigrate, immolate, impetrate, implicate, imprecate, impregnate, incarnate, increate, incubate, inculcate, inculpate, incurvate, indagate, indicate, indurate, infiltrate, in-line skate, in-migrate, innervate, innovate, insensate, inspissate, instigate, insulate, interstate, intestate, intimate, intonate, intraplate, inundate, invocate, iodate, irrigate, irritate, isolate, iterate, jubilate, juniorate, lacerate, laminate, Latinate, laureate, legislate, levigate, levitate, liberate, license plate, liquidate, litigate, littermate, lubricate, macerate, machinate, magistrate, marginate, margravate, marinate, masticate, masturbate, maturate, mediate, medicate, meditate, meliorate, menstruate, microstate, micturate, middleweight, militate, mithridate, mitigate, moderate, modulate, motivate, multistate, mutilate, nation-state, nauseate, navigate, neonate, nictitate, niobate, nominate, numerate, obfuscate, objurgate, obligate, obovate, obviate, on a plate, operate, opiate, orchestrate, ordinate, oscillate, osculate, out-migrate, out-of-date, overstate, overweight, ovulate, paginate, palliate, palpitate, paperweight, patinate, peculate, penetrate, pennyweight, percolate, perennate, perforate, permeate, perpetrate, personate, police state, pollinate, populate, postulate, potentate, predicate, procreate, profligate, promulgate, propagate, prorogate, pullulate, pulmonate, punctuate, quantitate, rabbinate, radiate, real estate, recreate, re-create, reinstate, relegate, relocate, remonstrate, renovate, replicate, reprobate, resonate, retardate, retranslate, roller-skate, roseate, rubricate, ruinate, ruminate, runagate, running mate, rusticate, sagittate, salivate, sanitate, satiate, saturate, scintillate, second-rate, segregate, self-portrait, separate, sequestrate, seriate, sibilate, silver plate, simulate, sinuate, situate, speculate, spoliate, stablemate, starting gate, steady state, stimulate, stipulate, strangulate, stridulate, stylobate, subjugate, sublimate, subrogate, subulate, suffocate, sultanate, Sunda Strait, supplicate, surrogate, syncopate, syndicate, tablemate, tabulate, target date, terminate, tessellate, tête-à-tête, thirty-eight, titillate, titivate, tolerate, transmigrate, transudate, tribulate, tribunate, trifurcate, trilobate, tripinnate, triplicate, tunicate, turbinate, ulcerate, ululate, umbellate, uncinate, underrate, understate, underweight, undulate, ungulate, urinate, vaccinate, vacillate, validate, valuate, variate, vegetate, venerate, ventilate, vertebrate, vicarate, vindicate, violate, vitiate, water gate, Watergate, welfare state, welterweight

Browse

Next Word in the Dictionary: gratulatorily
Previous Word in the Dictionary: gratulant
All Words Near: gratulate

Seen & Heard

What made you want to look up gratulate? Please tell us where you read or heard it (including the quote, if possible).