fecundate


fe·cun·date

verb \ˈfe-kən-ˌdāt, ˈfē-\
fe·cun·dat·edfe·cun·dat·ing

Definition of FECUNDATE

transitive verb
1
:  to make fecund
2
fe·cun·da·tion \ˌfe-kən-ˈdā-shən, ˌfē-\ noun

Origin of FECUNDATE

Latin fecundatus, past participle of fecundare, from fecundus
First Known Use: circa 1631

Rhymes with FECUNDATE

abdicate, abnegate, abrogate, acclimate, acerbate, acetate, activate, actuate, acylate, adsorbate, advocate, adulate, adumbrate, aggravate, aggregate, agitate, allocate, altercate, ambulate, amputate, animate, annotate, annulate, antedate, antiquate, apartheid, apostate, approbate, arbitrate, arcuate, arrogate, aspirate, auscultate, automate, aviate, bantamweight, Bering Strait, bifurcate, billingsgate, bipinnate, boilerplate, bombinate, brachiate, buffer state, cabinmate, cachinnate, calculate, calibrate, caliphate, candidate, cannulate, cantillate, capitate, captivate, carbonate, carbon-date, carinate, carload rate, castigate, catenate, cavitate, celebrate, cerebrate, chlorinate, circinate, circulate, city-state, client state, cogitate, colligate, collimate, collocate, commentate, commutate, compensate, complicate, concentrate, condensate, confiscate, conglobate, conjugate, consecrate, constellate, consternate, constipate, consummate, contemplate, copperplate, copulate, coronate, correlate, corrugate, coruscate, counterweight, crepitate, criminate, cruciate, cucullate, culminate, cultivate, cumulate, cuneate, cupulate, cuspidate, cyclamate, Davis Strait, deaerate, decimate, decollate, decorate, decussate, defalcate, defecate, deflagrate, dehydrate, delegate, demarcate, demonstrate, denigrate, Denmark Strait, depilate, deviate, deprecate, depredate, derivate, derogate, desecrate, desiccate, designate, desolate, desquamate, detonate, devastate, deviate, digitate, diplomate, discarnate, dislocate, dissertate, dissipate, distillate, divagate, dominate, double date, edentate, educate, elevate, elongate, eluate, emanate, emigrate, emirate, emulate, enervate, ephorate, escalate, estimate, estivate, excavate, exchange rate, exculpate, execrate, expiate, explicate, expurgate, exsiccate, extirpate, extricate, exudate, fabricate, fascinate, fashion plate, featherweight, federate, fenestrate, festinate, fibrillate, first estate, flagellate, flocculate, fluctuate, fluoridate, foliate, formulate, fornicate, fourth estate, fractionate, fragmentate, fulminate, fumigate, fustigate, geminate, generate, germinate, glaciate, Golden Gate, graduate, granulate, gratulate, gravitate, heavyweight, hebetate, herniate, hesitate, hibernate, Hudson Strait, hundredweight, hyphenate, ideate, imamate, imbricate, imitate, immigrate, immolate, impetrate, implicate, imprecate, impregnate, incarnate, increate, incubate, inculcate, inculpate, incurvate, indagate, indicate, indurate, infiltrate, in-line skate, in-migrate, innervate, innovate, insensate, inspissate, instigate, insulate, interstate, intestate, intimate, intonate, intraplate, inundate, invocate, iodate, irrigate, irritate, isolate, iterate, jubilate, juniorate, lacerate, laminate, Latinate, laureate, legislate, levigate, levitate, liberate, license plate, liquidate, litigate, littermate, lubricate, macerate, machinate, magistrate, marginate, margravate, marinate, masticate, masturbate, maturate, mediate, medicate, meditate, meliorate, menstruate, microstate, micturate, middleweight, militate, mithridate, mitigate, moderate, modulate, motivate, multistate, mutilate, nation-state, nauseate, navigate, neonate, nictitate, niobate, nominate, numerate, obfuscate, objurgate, obligate, obovate, obviate, on a plate, operate, opiate, orchestrate, ordinate, oscillate, osculate, out-migrate, out-of-date, overstate, overweight, ovulate, paginate, palliate, palpitate, paperweight, patinate, peculate, penetrate, pennyweight, percolate, perennate, perforate, permeate, perpetrate, personate, police state, pollinate, populate, postulate, potentate, predicate, procreate, profligate, promulgate, propagate, prorogate, pullulate, pulmonate, punctuate, quantitate, rabbinate, radiate, real estate, recreate, re-create, reinstate, relegate, relocate, remonstrate, renovate, replicate, reprobate, resonate, retardate, retranslate, roller-skate, roseate, rubricate, ruinate, ruminate, runagate, running mate, rusticate, sagittate, salivate, sanitate, satiate, saturate, scintillate, second-rate, segregate, self-portrait, separate, sequestrate, seriate, sibilate, silver plate, simulate, sinuate, situate, speculate, spoliate, stablemate, starting gate, steady state, stimulate, stipulate, strangulate, stridulate, stylobate, subjugate, sublimate, subrogate, subulate, suffocate, sultanate, Sunda Strait, supplicate, surrogate, syncopate, syndicate, tablemate, tabulate, target date, terminate, tessellate, tête-à-tête, thirty-eight, titillate, titivate, tolerate, transmigrate, transudate, tribulate, tribunate, trifurcate, trilobate, tripinnate, triplicate, tunicate, turbinate, ulcerate, ululate, umbellate, uncinate, underrate, understate, underweight, undulate, ungulate, urinate, vaccinate, vacillate, validate, valuate, variate, vegetate, venerate, ventilate, vertebrate, vicarate, vindicate, violate, vitiate, water gate, Watergate, welfare state, welterweight

fe·cun·date

transitive verb \ˈfek-ən-ˌdāt, ˈfē-kən-\   (Medical Dictionary)
fe·cun·dat·edfe·cun·dat·ing

Medical Definition of FECUNDATE

fe·cun·da·tion \ˌfek-ən-ˈdā-shən, ˌfē-kən-\ noun

Browse

Next Word in the Dictionary: fecundative
Previous Word in the Dictionary: fecund
All Words Near: fecundate

Seen & Heard

What made you want to look up fecundate? Please tell us where you read or heard it (including the quote, if possible).