cruciate

4 ENTRIES FOUND:

cru·ci·ate

adjective \ˈkrü-shē-ˌāt\

Definition of CRUCIATE

:  cross-shaped :  cruciform

Origin of CRUCIATE

New Latin cruciatus, from Latin cruc-, crux
First Known Use: 1826

Rhymes with CRUCIATE

abdicate, abnegate, abrogate, acclimate, acerbate, acetate, activate, actuate, acylate, adsorbate, advocate, adulate, adumbrate, aggravate, aggregate, agitate, allocate, altercate, ambulate, amputate, animate, annotate, annulate, antedate, antiquate, apartheid, apostate, approbate, arbitrate, arcuate, arrogate, aspirate, auscultate, automate, aviate, bantamweight, Bering Strait, bifurcate, billingsgate, bipinnate, boilerplate, bombinate, brachiate, buffer state, cabinmate, cachinnate, calculate, calibrate, caliphate, candidate, cannulate, cantillate, capitate, captivate, carbonate, carbon-date, carinate, carload rate, castigate, catenate, cavitate, celebrate, cerebrate, chlorinate, circinate, circulate, city-state, client state, cogitate, colligate, collimate, collocate, commentate, commutate, compensate, complicate, concentrate, condensate, confiscate, conglobate, conjugate, consecrate, constellate, consternate, constipate, consummate, contemplate, copperplate, copulate, coronate, correlate, corrugate, coruscate, counterweight, crepitate, criminate, cucullate, culminate, cultivate, cumulate, cuneate, cupulate, cuspidate, cyclamate, Davis Strait, deaerate, decimate, decollate, decorate, decussate, defalcate, defecate, deflagrate, dehydrate, delegate, demarcate, demonstrate, denigrate, Denmark Strait, depilate, deviate, deprecate, depredate, derivate, derogate, desecrate, desiccate, designate, desolate, desquamate, detonate, devastate, deviate, digitate, diplomate, discarnate, dislocate, dissertate, dissipate, distillate, divagate, dominate, double date, edentate, educate, elevate, elongate, eluate, emanate, emigrate, emirate, emulate, enervate, ephorate, escalate, estimate, estivate, excavate, exchange rate, exculpate, execrate, expiate, explicate, expurgate, exsiccate, extirpate, extricate, exudate, fabricate, fascinate, fashion plate, featherweight, fecundate, federate, fenestrate, festinate, fibrillate, first estate, flagellate, flocculate, fluctuate, fluoridate, foliate, formulate, fornicate, fourth estate, fractionate, fragmentate, fulminate, fumigate, fustigate, geminate, generate, germinate, glaciate, Golden Gate, graduate, granulate, gratulate, gravitate, heavyweight, hebetate, herniate, hesitate, hibernate, Hudson Strait, hundredweight, hyphenate, ideate, imamate, imbricate, imitate, immigrate, immolate, impetrate, implicate, imprecate, impregnate, incarnate, increate, incubate, inculcate, inculpate, incurvate, indagate, indicate, indurate, infiltrate, in-line skate, in-migrate, innervate, innovate, insensate, inspissate, instigate, insulate, interstate, intestate, intimate, intonate, intraplate, inundate, invocate, iodate, irrigate, irritate, isolate, iterate, jubilate, juniorate, lacerate, laminate, Latinate, laureate, legislate, levigate, levitate, liberate, license plate, liquidate, litigate, littermate, lubricate, macerate, machinate, magistrate, marginate, margravate, marinate, masticate, masturbate, maturate, mediate, medicate, meditate, meliorate, menstruate, microstate, micturate, middleweight, militate, mithridate, mitigate, moderate, modulate, motivate, multistate, mutilate, nation-state, nauseate, navigate, neonate, nictitate, niobate, nominate, numerate, obfuscate, objurgate, obligate, obovate, obviate, on a plate, operate, opiate, orchestrate, ordinate, oscillate, osculate, out-migrate, out-of-date, overstate, overweight, ovulate, paginate, palliate, palpitate, paperweight, patinate, peculate, penetrate, pennyweight, percolate, perennate, perforate, permeate, perpetrate, personate, police state, pollinate, populate, postulate, potentate, predicate, procreate, profligate, promulgate, propagate, prorogate, pullulate, pulmonate, punctuate, quantitate, rabbinate, radiate, real estate, recreate, re-create, reinstate, relegate, relocate, remonstrate, renovate, replicate, reprobate, resonate, retardate, retranslate, roller-skate, roseate, rubricate, ruinate, ruminate, runagate, running mate, rusticate, sagittate, salivate, sanitate, satiate, saturate, scintillate, second-rate, segregate, self-portrait, separate, sequestrate, seriate, sibilate, silver plate, simulate, sinuate, situate, speculate, spoliate, stablemate, starting gate, steady state, stimulate, stipulate, strangulate, stridulate, stylobate, subjugate, sublimate, subrogate, subulate, suffocate, sultanate, Sunda Strait, supplicate, surrogate, syncopate, syndicate, tablemate, tabulate, target date, terminate, tessellate, tête-à-tête, thirty-eight, titillate, titivate, tolerate, transmigrate, transudate, tribulate, tribunate, trifurcate, trilobate, tripinnate, triplicate, tunicate, turbinate, ulcerate, ululate, umbellate, uncinate, underrate, understate, underweight, undulate, ungulate, urinate, vaccinate, vacillate, validate, valuate, variate, vegetate, venerate, ventilate, vertebrate, vicarate, vindicate, violate, vitiate, water gate, Watergate, welfare state, welterweight

cru·ci·ate

adjective \ˈkrü-shē-ˌāt\   (Medical Dictionary)

Medical Definition of CRUCIATE

: shaped like a cross <a cruciate bandage> <a cruciate incision>

Browse

Next Word in the Dictionary: cruciate ligament
Previous Word in the Dictionary: Crucianella
All Words Near: cruciate

Seen & Heard

What made you want to look up cruciate? Please tell us where you read or heard it (including the quote, if possible).