sparrow

White-throated sparrow (Zonotrichia albicollis).William D. Griffin