nautilus

Chambered nautilus (Nautilus)Douglas Faulkner