kiwi

Common kiwi (Apteryx australis)Pictorial Parade