Chekhov, Anton (Pavlovich)

Anton Chekhov, 1902.David Magarshack